ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ

Ձեր երկրորդ շնչառությունը

Ամբուլատոր և ստացիոնար բուժում

ԱՄԲՈւԼԱՏՈՐ ԲՈւԺՈւՄ

Թոքաբանության ազգային կենտրոնի ամբուլատոր բուժումն իր մեջ ներառում է անվճար և վճարովի ծառայություններ:

Պայմանավորված պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում ՀՀ-ում տուբերկուլոզային ծառայության անվճար տրամադրմամբ՝ Թոքաբանության ազգային կենտրոնում անվճար հիմունքներով ամբուլատոր բժշկական օգնություն են ստանում տեղամասային պոլիկլինիկաներում կամ մարզային այլ բուժհաստատություններում առկա տուբերկուլոզի դեմ պայքարի կաբինետների կողմից պետպատվերով ուղեգրված պացիենտները:

Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի կաբինետների կողմից մեր կենտրոն պացիենտների ուղեգրման հիմնական նպատակներն են՝

 • լրացուցիչ հետազոտությունների կազմակերպմամբ տուբերկուլոզ ախտորոշման ճշգրտումը,
 • բուժման դինամիկ հսկողության ընթացքում լրացուցիչ հետզոտությունների կազմակերպման և մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրումը,
 • տուբերկուլոզ ախտորոշմամբ պացիենտի մոտ առկա այլ պաթոլոգիաներից առաջացած բարդությունների կամ հակատուբերկուլոզային դեղորայքի կողմնակի ազդեցությունների հետ կապված բուժման իրականացումը:

Թոքաբանության ազգային կենտրոնի ամբուլատոր անվճար ծառայությունն իր մեջ ներառում է մի շարք լաբորատոր-գործիքային հետազոտություններ՝ խորխի մանրադիտում, մանրէբանական հետազոտություն (ցանք), դեղազգայության թեստ, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, հեպատիտ B/C հայտնաբերման թեստեր, ռենտգենաբանական հետազոտություն և այլն, որոնք իրականացվում են տուբերկուլոզի դեմ պայքարի կաբինետների կողմից տրամադրված ուղեգրի հիման վրա:

Թոքաբանության ազգային կենտրոնում մատուցվող վճարովի ծառայությունների ցանկին և դրանց գներին կարող եք ծանոթանալ ստորև ներկայացված բաժիններում:*

*Եթե պացիենտը դիմել է տուբերկուլոզի ախտանշաններով, անցել է վճարովի հետազոտություններ, որոնց արդյունքում հաստատվել է տուբերկուլոզ ախտորոշումը, ապա հդմ կտրոնների հիման վրա կատարվում է գումարի վերադարձ:

 

ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԲՈւԺՈւՄ

ՀՀ-ում տուբերկուլոզ ախտորոշմամբ պացիենտների հիվանդանոցային բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն իրականացնում է Թոքաբանության ազգային կենտրոնը: Կենտրոնի ստացիոնարում հակատուբերկուլոզային բուժումը կազմակերպվում է բնակչության բոլոր խավերի համար անվճար` անկախ տարիքից և սոցիալական կարգավիճակից՝ պայմանավորված պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում տուբերկուլոզային ծառայության անվճար տրամադրմամբ:

Թոքաբանության ազգային կենտրոնի ստացիոնարում պացիենտների հոսպիտալացումն իրականացվում է տուբերկուլոզի դեմ պայքարի կաբինետների կողմից վերջիններիս պետպատվերով ուղեգրմամբ կամ այլ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից նրանց տեղափոխմամբ: Մեր կենտրոնում ստացիոնար բուժում ստանալու համար ուղեգրվում են՝

 • պացիենտներ՝ մանրադիտակային հետազոտությամբ դրական արդյունքով առաջնակի և կրկնակի տուբերկուլոզով,
 • պացիենտներ՝ վիրահատական ցուցումով թոքային և արտաթոքային տուբերկուլոզով,
 • ոչ մանրէազատող տուբերկուլոզով պացիենտներ՝ տարածված թոքահյուսվածքի քայքայումով,
 • ակտիվ տուբերկուլոզով պացիենտներ՝ ուղեկցող հիվանդություններով (խոցային, թոք-սրտային և երիկամային, լյարդի, փայծաղի  գործառույթի խանգարումներ, շաքարախտ, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ և այլն),
 • պացիենտներ՝ արտաթոքային տուբերկուլոզի ախտորոշման նպատակով, ինչպես նաև արտաթոքային ծանր ձևերով (մենինգոէնցեֆալիտ, ողնաշարի, ոսկրահոդային, միզասեռական օրգանների տուբերկուլոզ, էքսուդատիվ պլևրիտներ, պոլիսերոզիտներ և այլն),
 • տուբերկուլոզով  պացիենտներ՝  հոգեկան խանգարումներով,
 • պացիենտներ՝ հակատուբերկուլոզային դեղերի նկատմամբ անցանկալի միջին և ծանր երևույթներով:

  Թոքաբանության ազգային կենտրոնի հիվանդանոցային պայմաններում  բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը ներառում են արդյունավետ բուժման համար անհրաժեշտ միջոցների ամբողջ ծավալը (հիվանդասենյակով ապահովումը, մասնագիտացված խորհրդատվությունները, լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացումը, վիրահատական միջամտությունները, անհրաժեշտ  դեղերով ապահովումը, թթվածնի և այլ գազերի օգտագործումը, պացիենտի խնամքի  ապահովումը միջին և կրտսեր բուժանձնակազմի կողմից, այլ  անհրաժեշտ բժշկական, հարբժշկական ծառայությունները և սննդով ապահովումը):

Թոքաբանության ազգային կենտրոնի ստացիոնար բաժանմունքներն են՝

 • դեղազգայուն տուբերկուլոզային բաժանմունք,
 • դեղակայուն տուբերկուլոզային բաժանմունք,
 • արտաթոքային տուբերկուլոզային բաժանմունք,
 • մանկական տուբերկուլոզային բաժանմունք,
 • հոգեբուժական բաժանմունք,
 • վիրաբուժական բաժանմունք,
 • անեսթեզիոլոգիա-վերակենդանացման բաժանմունք:

  Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի կաբինետների կողմից, ստացիոնար բուժման նպատակով Թոքաբանության ազգային կենտրոն տուբերկուլոզով պացիենտին ուղեգրելիս, տվյալ պացիենտի ուղեգրին պարտադիր պետք է կցվեն նաև արդեն իսկ կատարված լաբորատոր-գործիքային հետազոտությունների, կենսանմուշի մանրադիտման և գենէքսպերտ հետազոտության արդյունքները, իսկ մեր կենտրոնի մասնագետների կողմից հոսպիտալացման և ստացիոնար բուժման արդյունավետ կազմակերպման համար հաշվի են առնվում պացիենտի հիվանդության  պատմությունը, դրա ընթացքը, ուղեկցող այլ պաթոլոգիաները և դրանց հետևանքով առաջացած բարդությունները, ինչպես նաև պացիենտի հոգեբանական վիճակը:  Հարկ է նշել, որ ստացիոնար ընդունվելիս բոլոր պացիենտներն իրազեկվում են անվճար բժշկական օգնության, իրենց իրավունքների, բուժման տևողության և ընթացքի, դեղորայքի հնարավոր կողմնակի ազդեցությունների, սպասվող արդյունքների և անհրաժեշտ հետևողականության մասին: Թոքաբանության ազգային կենտրոնի հիվանդանոցային պայմաններում տուբերկուլոզի բուժումը կազմակերպվում է ժամանակակից նորարարական մեթոդաբանությամբ՝ հենվելով համաշխարհային բժշկության մեջ կիրառվող արդյունավետ սխեմաների վրա, ինչպես նաև կիրառելով հակատուբերկուլոզային բարձր արդյուանվետություն ունեցող դեղորայք: Պետք է նշել, որ նույն արդյունավետությունը պահպանվում է նաև ստացիոնար բուժումից հետո՝ ամբուլատոր պայմաններում բուժման շարունակական հսկողությամբ:

  Ստացիոնար բուժման տևողությունը յուրաքանչյուր դեպքում տարբերվում է կախված պացիենտի վիճակից, նրա տարիքից, տուբերկուլոզին զուգահեռ առկա այլ պաթոլոգիաներից առաջացած բարդություններից և բուժման ընթացքից: Ստացիոնարից պացիենտները դուրս են գրվում՝

 • մանրէազատման  դադարի դեպքում. համաձայն դեղազգայուն և դեղակայուն տուբերկուլոզով պացիենտների բուժման վարման կարգի՝ ըստ խորխի հետազոտման ժամանակացույցի,
 • հակատուբերկուլոզային դեղերի նկատմամբ միջին և ծանր կողմնակի երևույթների բացակայության դեպքում,
 • վիրահատված պացիենտների` մանրէազատման դադարի և վիրահատված օրգանի գործառույթի վերականգնման դեպքում,
 • ոչ մանրէազատող թոքային  և արտաթոքային  տուբերկուլոզով պացիենտների կլինիկական վիճակի կայունացման  դեպքում:

Պացիենտի անընդմեջ բուժումն ապահովելու նպատակով հիվանդանոցային փուլի ավարտից հետո, պացիենտին դուրս գրելիս,  նրա մասին անհապաղ տեղեկացվում է պացիենտի բնակավայրի տուբերկուլոզի դեմ պայքարի կաբինետ, միևնույն ժամանակ ուղարկվում են պացիենտի հիվանդության վերհուշը և բուժման անհատական քարտը: Հետագայում պացիենտի շարունակական հսկողությունը (լաբորատոր-գործիքային հետազոտություններ, մասնագիտական խորհրդատվություն), ներառյալ պացիենտի հետագա բուժման համար անհրաժեշտ հակատուբերկուլոզային դեղերի, բժշկական պարագաների ու ծախսանյութերի տրամադրումն իրականացվում է տուբերկուլոզի դեմ պայքարի կաբինետում: